SZŐKE LAJOS - ÚTMUTATÓ A MAGASABB ÉNÜNK MEGSZÓLÍTÁSÁHOZ

2023.10.17

 Egy átlagos mai ember, aki önmagát a fizikai testével azonosítva a saját pillanatonkénti félelmei és apró örömei között élve beszűkítette, ennél aligha remélhet többet: ha éhes, akkor eszik, ha álmos, akkor lefekszik aludni, ha szomjas, akkor iszik, ha beteg, akkor orvoshoz megy, ha pedig a sors megengedi neki, akkor összebújik a párjával. Ez egyfajta életvitel, valamiféle "ha adnak fogadd el, ha ütnek szaladj el" állapot, amely legtöbbünk esetében némi biztonságérzettel párosulva elegendő. Az ilyen embert nem érinti meg az a létkérdés, hogy az ember, mint teremtett organizmus nem csupán fizikai testből áll.

 Valamikor, talán ha 20 évvel ezelőtt tartottunk egy bardo tanfolyam-sorozatot, mely 3 x 7 órányi odafigyeléssel párosult. Ezt mi már nem idézhetjük vissza, már csak azért sem, mert a tanfolyam egy napnyi elméleti tudnivalóból és két nap gyakorlatból tevődött össze, s e csekélyke összefoglaló, amelyet ezúttal közreadunk, javarészt ennek részleteit tartalmazza.

Természetes állapotunk, hogy amennyiben felmerülnek bennünk egyéb kérdések is, ez megteremti egyfajta "tisztulás" lehetőségét, mely végtelen sorozattal Embertől Istenig terjedhet. Meglehet, hogy (szükségszerűen) megpróbálkozunk a testi érzeteink üzeneteire felfigyelni, s ez már az érzékszerveink, azaz: az éteri auránk felségterülete. Ha pedig ez az odafigyelés vagy befelé fordulás némi elkötelezettséggel párosul, megérinthetjük az érzelmi dimenziókat, ez pedig az emberi asztráltestünkkel, asztrális énünkkel azonos, s ez már egyértelműen nem földi dimenzió. S idővel ezen a szinten bennünk a tisztulás igénye éppen olyan fontossá válik, mint az evés, ivás, alvás, s embertársaink között forgolódva mi már ezek után elkezdünk a közös összemberi energiamezőben tevékenykedni, ez pedig ettől kezdve felelősséggel párosul, mivel egyúttal folyamatos energiacserét jelent minden élővel, jó és rossz értelemben is. S ettől kezdve részeseivé válunk egy életünk végéig tartó folyamatnak, s egyáltalán nem mindegy, hogy energetikailag mi magunk mit adunk át önmagunkból a társainknak, illetve pillanatonként mit veszünk át tőlük.

Fontossági sorrendben tehát a legfontosabb az éteri és asztrális energiatartalmunk ellenőrzése és tisztítása.

Helyénvaló e folyamatot ráhangolódó alapimádsággal kezdeni.

Alapimádság szükség szerint, saját érzeteinket figyelembe véve (változó tényező, mely 5 percig, de akár 30 percig is eltarthat). Ezt követi az éteri aura, vagyis a földi érzékszerveink megszólítása.

Örökkévaló szeretet, ki elveszed a világ bűneit, áldott legyen a Te neved.

Örökkévaló szeretet, Szent nevedben Isten áldását kérem a bennem lévő ahrimáni energiák átformálására, amennyiben a jobbulás a lelki, szellemi fejlődésem javára és minden élő javára válik.

E tisztulás szintúgy akár 15-20 percig is eltarthat. Ezek után szólítsuk meg az érzelmeinket.

Örökkévaló szeretet, Szent nevedben Isten áldását kérem a bennem lévő luciferi energiák átformálására, amennyiben a jobbulás a lelki, szellemi fejlődésem javára és minden élő javára válik.

E tisztulások részletei időigényesek, e kérés részleteire szintén érdemes 10-15 percet szentelni, de egy idő után legtöbbünk érzékelni képes, hogy hol tart a tisztulás folyamata. Természetesen amennyiben e tisztulás közben az illető bemozdul, mozgolódik, mindannyiszor e tisztulást ismételten kérnie kell.

Szómagyarázat:

Az én olvasatomban az ahrimáni hatások nem jók és nem rosszak, mindazt a jót és rosszat, kellemest és kellemetlent leképezhetik, amit az érzékszerveinkkel (látás, hallás stb.) felfoghatunk és kifejezésre juttathatunk.

Az én olvasatomban a luciferi hatások nem jók és nem rosszak, mindazt a jót és rosszat, kellemest és kellemetlent leképezhetik, amit az érzelmeinkkel egyáltalán megfogalmazhatunk.

Mindazok, akik zokon vennék e szómagyarázatot, gondoljanak arra, hogy magyar nyelvre fordítva Ahrimán feladatot hozót, Lucifer fényhozót jelent. E kifejezéseket önmagukban véve csupán az egyedi emberi szándék és gondolat bélyegezheti meg pozitív vagy negatív felhanggal.

S ha valakinek odahaza a mikrokristály-kapszulák nem állnak rendelkezésre, a tisztulás imént részletezett kezdeti lépéseit akkor is érdemes elvégezni, mert ezek önismereti és egészségügyi szempontból már önmagukban is jelentős eredményt hozhatnak. Mindazoknak, akik emberekkel foglalkoznak, a tisztulás eme fázisait (lásd 1, 2, 3. pontokat) naponként szükséges lenne alkalmazniuk.

Az e fejezetben jelzett őserők az érzelmeink formálódásán keresztül hatnak ránk. A maguk tisztaságában szinte sohasem fordulnak elő, de különböző arányokban mindegyikünkben mindegyikük jelen van.

Jelenvalóságukat és pillanatonként változó arányaikat a tudattartalmunk és vállalt életfeladataink szabályozzák. Részletes felsorolásukat megelőzően értenünk kell, hogy ők a négy őselem irányadó befolyása alatt állanak. E négy őselem, vagyis a Tűz, a Víz, a Levegő, és a Föld őselem – melyek hajdanában tanúi voltak Földünk ősállapotának –, ma már szintúgy bennünk az érzelmi állapotaink formálását végzik, vagyis természetes, letisztult állapotukban immár nem lelhetők fel. Tehát karakterjellemzőik a mai tűz-, víz-, levegő-, földelemekkel nem azonosak. Éppen ezért e tájékoztatót velük kell kezdenünk. Ők időtlen idők óta az asztrális energiamezőkben próbálják embervoltunkat helyes irányba terelni.

Őselemek

Minél inkább igényeljük Őket, annál inkább hatnak. A Semmiből is felgerjeszthetők, s ha Rájuk irányul a Figyelmünk, hatásaikban Istent közvetíthetik az Ember felé. Ők, mindannyian a SZERETET energiái; akik egyedi és igen komoly funkciókkal bírnak. Ők azok, akik Életterületeket jelölnek. Az Őselemek mára nem élnek közöttünk. Hajdan, abban az időben volt dolguk a Földön, amikor még az ősóceánok felett az őslégkör gomolygott, s a repedt földkéregből lávát ontott a Föld. Nem élnek közöttünk, de Ember által bármikor mozgásba hozhatók, s a legkonkrétabban képesek a tudomásunkra hozni, hogy az Életben, s a legszemélyesebben, mely életterületeken követünk el huzamosabb ideje hibákat!

Az ANGYALOK Világa éppen ebben képes segíteni. Ide tartoznak az általunk alig ismert őselemek is, pedig velük jóban lenni nagyon is érdemes. Karakterkészletük akkor bontakozik ki igazán, ha egymást követően mind a négyük véleményére kíváncsiak vagyunk. Érdemes tehát őket egymást követően, kézben tartva végigpróbálni, bár ez hosszabb időt is igénybe vehet. Segítségükkel a pillanatnyi eltérések rendeződhetnek.

A Vízözönt követő sumér-magyar korban INNANNA volt a nevük, az arámi-magyarok (Kám, Kus, Kánaán, Nimród ősi népe) Babilon előtt az "ANGYAL" elnevezést adták nekik, s ezt az elnevezést az esszénus-közösség híven megőrizte, s Jézus Krisztusnak ily módon adta tovább.

TŰZ ŐSELEM

Az alkotás, a tervezés, a teremtő erő, a jövőtervezési készség angyala. A leghívebben felhívja a figyelmünket arra, ha ez az Erő túlságosan sok bennünk, s főként arra, ha ugyanez az Erő bennünk hosszabb ideje nem éri el a kívánt mértéket, azaz: kevés.

(Meglehet, hogy pl. valaki egy évtizede csupán azért beteg, mert a Tűz Őselemet képtelen önmagában megvalósítani. Ha ezt megtenné, még abban az órában elmúlhatnának a problémái).

Mára ezer és ezer ember igazolta vissza, hogy ezen angyali világgal a közvetlen kapcsolatteremtésre bárki képes lehet. Annál is inkább, mert Általuk a saját Érzelmeink üzennek nekünk.

Honnan tudhatom, hogy bennem a tűz őselem sok-e avagy kevés?

Ha valakiben a Nap, napság sok, feltehetően abban a tűz őselem is sok. Ha ez van és a tűz jelez, akkor sok a terv, de a megvalósításhoz kevés az akarat. Ez fordítva is igaz, ha a tűz kevés, akkor a Nap is kevés.

VÍZ ŐSELEM

A Magasztosabb Világokkal, az Égi Birodalommal való kapcsolatteremtési készséget jelzi, s híven mutatja akkor is, ha sok, akkor is, ha kevés, s főképpen azt képes érzékeltetni, ha a Magasabb Valóságokra, azaz: az intuitív agyféltekére való ráhangolódás képessége nem üti meg a mértéket.

Akiben kevés, abban feltehetően holnap is kevés lesz. Lassan módosul. Megvalósítása: életmű, mely nem kis elszántsággal párosul. Amennyiben a karaktered erőteljesen ezoterikus, az esetben célszerűbb, ha a földi dolgokkal is foglalkozol. Sok-sok törekvő társunk tévúton jár ezt illetően, gondolván, hogy ez az utolsó inkarnációjuk, mert ők már oly annyira tökéletesek.

LEVEGŐ ŐSELEM

Megmutatja, hogy tudunk-e lazítani, adunk-e magunknak szabadságot, szabadidőt. Ritkán áll módjában jelezni, ha e készség bennünk sok, de nyomban segít, amennyiben visszaélünk földi testünkkel, s bennünk e készség csekély mértékű.

Annál inkább jelez, minél erőteljesebb az üzenet, hogy változtatnunk kell önmagunkon. Ha sűrűn jelez, nem az a megoldás, hogy gyakrabban fogjuk kézbe a kapszulát, hanem meg kell próbálkoznunk az élethelyzeteinken és szokásainkon változtatni. Ez viszont valamennyi őselemre igaz.

FÖLD ŐSELEM

A racionalizálási készségünket figyeli, s megmutatja, hogy amit elméletben megterveztünk, a gyakorlatban képesek vagyunk-e megvalósítani.

(E késztetés hazánkban a nőknél – sajnos – túlteng, míg a férfiak esetében nem üti meg a kívánt mértéket).

Ha kevesebbet tervezel azt sikeresebben megvalósíthatod, ha semmit nem tervezel, az sem megoldás. Ha valaki csak a túlélésre tervez (egyik napról a másikra élve), az hiábavalóan fogdossa a kapszulát.

A négy őselem angyala nem csupán figyeli eme életterületeket és ezen élettani, testi-lelki funkcióinkat, kezdeményezéseinket, hanem jelentősebb eltérések (hiány vagy többlet) esetén, jelzésképpen, Ők maguk is betegítenek, hogy időben észhez térítsenek bennünket.

Az őselemek (nem azonosak a mai elemekkel) mindazok a karakterek, amelyek számunkra az emberi életterületeket, viselkedési mintázatokat közvetítik felénk. A négy őselem finomenergiáját egymást követően, következetesen érdemes végigpróbálni és vizsgálni, mivel ez egy alapvető tisztulási folyamat részét fogja képezni. Éppen emiatt külön-külön egyikük sem értelmezhető.

AZ ŐSELEMEK FINOMENERGIA-KAPSZULÁINAK BEAZONOSÍTÓ SZÍNJELÖLÉSEI:

Tűz: PIROS kupak és JELÖLETLEN az alja

Víz: FEHÉR kupak és PIROS beazonosító szín

Levegő: KÉK kupak és JELÖLETLEN az alja

Föld: ZÖLD kupak és KÉK beazonosító szín

Az Ősprincípiumok és felsőbb oktávjaik

hatásmechanizmusa és alkalmazási lehetősége

AZ ÉRZELMEINK

Velük fekszünk, velük ébredünk. Ami jóval és rosszal önmagunkat naponta megáldjuk, mindaz általuk hat vissza ránk.

Ha pillanatnyilag ver a Sors, vagy örömünk adódik, harag béklyóz bennünket avagy jól mennek a dolgaink, ezt az Érzelmeink Angyalai nyilvánítják ki nekünk. Ők buktatnak és verik le a derekunkat, ha valami túlteng bennünk, s Ők támogatnak, ha nehéznek tűnik számunkra az Élet.

Az Érzelmeink olyan szerteágazó Erők, hogy még áttekinteni is képtelenség lenne sokszínűségüket. Kénytelenek leszünk Őket szűkebb keretek közé sorolni.

Az Érzelmeink (e szűkített keretek között is) olyan hatalmas Erők, hogy ily módon, megnyilvánulási csoportokba sorolva is, még egy-egy szimbólumot is képesek kivetíteni az anyagi világunk égboltjára: az égitesteket.

Ily módon válhattak a Naprendszer égitestei az érzelmeink szimbólumaivá. Vagyis: szó sincs arról, hogy a bolygók önmagukban hatnának az életünkre, földi küzdelmeinkre, merthogy ők éppen az emberi érzelmeink kivetített szimbólumai.

MELYIK ÉRZELMI FINOMENERGIA KIKNEK, MIBEN KÉPES SEGÍTENI?

Az érzelmi finomenergiák megismerésével az ember egy új világot ismerhet meg, s ily módon kiszakadhat a racionalitás és haszonelvűség taposómalmából.

AZT, HOGY KI, MELYIK ÉRZELMI FINOMENERGIA TÚLZÁSBA VITELE VAGY ELHANYAGOLÁSA MIATT AKADT EL, KÖNNYEDÉN KI LEHETNE DERÍTENI, DE JELENLEG NINCS ERRE SEMMIFÉLE FÓRUM. PEDIG EZT KIDERÍTENI IGEN ÉRDEMES LENNE, MERT EZ AZ ELHANYAGOLT TÉNY A LEGTÖBB TESTI BETEGSÉG GYÓGYÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZHETNÉ.

E HIÁNYT, TÖBBLETET VAGY EGYÉNI KÉPESSÉGEKET A 7 ŐSPRINCÍPIUM, VALAMINT EZEK FELSŐBB OKTÁVJAI SZINTJÉN KÜLÖN-KÜLÖN SZÜKSÉGES VIZSGÁLNI, DE E (RÖVID) VIZSGÁLAT EREDMÉNYE MINDENKIBEN ÖNMAGÁBAN REJLIK.

(A fent említett hiány vagy többlet felismeréséhez, az érzelmeink harmóniájának helyreállításához az ezúttal említésre kerülő mikrokristály-kapszulák nyújthatnak segítséget az útjukat keresőknek, amelyet odahaza ki-ki saját maga tud igénybe venni).

Amennyiben kedved és időd engedi, s lehetőséged van erre, sorrendben kérheted az ősprincípiumoknak és felsőbb oktávjainak naprakész segítségét.

Minden egyes karakter képes arra, hogy jelezze a benned lévő s tőle eltérő energiatartalmat, s ezt nem csupán jelezni képes, de a hiányzó princípiumi energiáidat helyre téve azt pótolja, a többletet pedig felemészti.

Általános tapasztalat, hogy bármelyik érzelmi finomenergia lenne is birtokodban, a segítségével polarizált víz molekulárisan átrendeződik, íze, zamata, tapintása selymessé, kellemesebbé, vagyis "élővé" válik.

ŐSPRINCÍPIUMOK

NAP-FIVÉR

Ragyogás, sugárzás, áradás, életerő, cselekvés, bátorság, optimizmus, magabiztosság, teremtőerő, család és otthon, gondoskodás.

Mindazoknak, akik a családjukban vagy a jelenlegi életterületeiken képtelenek megélni a NAP-ság eme jellemzőit (az Irányító Értelmet, a Családfőt, a jó vezetőt, az Apaságot stb.), azokban e NAP-ságból hiány keletkezik, amely állandóan, éhezve, betöltésre vár. Természetesen az is baj, ha e NAP-szerűség férfiaknál kevés, az is baj, ha egy férfi a NAP-ságát harciassággal igyekszik pótolni (ez ugyanis a MARS), s az is nagy baj, ha a NAP-ság valakiben, pl. egy NŐ-ben túlságosan sok.

Nagy eltérések és kilengések esetén e hiány vagy többlet, sajnos vagy sem, de betegít!

HOLD-NŐVÉR

Elfogadás, beletörődés, megbocsátás, alázat, anyaság.

Az emberi világot mindezek hiánya fogja buktatni, mert ezek, érzelmeinkben, a HOLD-ság hiányával egyenértékűek. Erre a HOLD-ságra itt, e Földön jelenleg valamennyi felnőtt embernek nagy szüksége lenne.

Akinek szükséges tehát a HOLD-ság, járjon utána, mert Elfogadásból, Alázatból Beletörődésből, Megbocsátásból nagy szükséget szenved az emberi többség. (A HOLD-at, akárcsak a NAP-ot, mi híven őrizzük, éppen úgy, mint a többit, ha kell, gyógyító erőként is). A HOLD-szerű érzelmi megnyilvánulások és próbatételek támogató energiája: a NŐ (hiányzó) alapenergiája!

Ha egy nő túl férfias, ha odahaza az asszony uralkodik, az ő szerepkörét – helyette – a világon senki nem éli meg, s ebbe lassan belerokkan a Föld és az Élet (!). A HOLD-ság energiatöltése segítené, formálná, oktatná, szoktatná személyiségünket, s ma Föld-anyánknak és az emberi világnak erre lenne a legnagyobb szüksége.

Ismételve, mint legfontosabbat: az emberi világot az Elfogadás, Beletörődés, Odaadás, Megbocsátási készség, Alázat, Béketűrés, Türelem és az Anyaság hiányai fogják buktatni.

MERKÚR:

Az információ, kommunikáció, üzleti érzék, kifejezőkészség, beszédkészség, pénzügyek, társasági élet próbatételeinek támogató energiája, tolvajlás.

VÉNUSZ:

Természet, természetesség, szépség, szerelem.

Amennyiben egy nőnek csekély a női önbizalma, avagy túlságosan férfias a természete, ha elégedetlen testi adottságaival, ha férfi vagy nő szívesen fordulna a művészetek vagy az anyatermészet megismerése felé, akkor a VÉNUSZ segítségét kell kérnie.

MARS:

Tettrekészség, küzdőszellem, agresszió, háború.

Aki férfiként teljes értékűen nem képes megélni a férfiasságát, a tettrekészséget, küzdőszellemet és olykor a harciasságot, annak a MARS-sal kell személyesen megismerkednie, s igénybe vennie segítő támogatását. De tévút, ha a NAP melegségét a MARS harciasságával igyekszünk pótolni.

JUPITER:

A bőség, áradás, nagyvonalúság, szeretet és törvény kifejezője, terjeszkedés, gyarapodás, hit, optimizmus.

Van, aki nagyvonalúan "árad" a világ felé, s közben elhanyagolja a családját. Akad, akinek "mindene" a család, s emiatt a világba tekintve nem szívesen vállal feladatokat. Van, aki "mindent megtesz másokért", de önmagát nem becsüli, de ennél is gyakoribb, hogy önmagát értékeli, senki mást. Nos, ők azok mindannyian, akiknek a JUPITER harmonizáló hatását kellene kérniük.

SZATURNUSZ:

Önfegyelem, belső út, test feletti uralom, felelősség, figyelem, korlátozás, az akarat, önismeret, lelkiismeret.

Mozgáshiány, elhízottság, számítógépes kockafejűség, pipogya alkat, akarathiány, következetlenség, munkahelyi sápadtság, "parlagfű allergia", tehetetlenség és egyéb lustaságok esetén csakis hozzá fordulhatunk. Mert ha ő fordul hozzánk, az sok esetben fájdalommal jár.

AZ ŐSPRINCÍPIUMOK FELSŐBB OKTÁVJAI

URÁNUSZ:

Eredetiség, találékonyság, zsenialitás, okkultizmus, kiszámíthatatlanság, hirtelenség, extrém művészetek.

A körénk rendeződő, villámcsapásszerű történések vezérlő princípiuma, az extrém művészetek, természeti jelenségek, forradalmi mozgalmak, függetlenség, váratlan események, emberi cselekedetek vezérlő angyala.

NEPTUNUSZ:

Ködösítés, homály, alkoholizmus, kábítószer, festészetnél a víz és levegő festészete, álmok, kreativitás, tudatalatti, illúzió, fantázia, szelídebb művészetek, befolyásolhatóság, önámítás, titkok világa.

PLÚTÓ:

Túlvilág, átváltozás, elmúlás, újrakezdés, gyökeres átváltozás, rombolás és újraépítés, átformálódás, valaminek a vége, valami új kezdete, atomerőművek alkatrészei, atombomba, természetfeletti erők.

X. bolygó:

A Megengedő és felemelő szeretet korszakváltó princípiuma.

XI. bolygó:

A Számonkérés angyala, egyéni és kollektív megnyilvánulása.

Fizikai segítséget eddig tudtunk felajánlani. Mindenkit meghagyunk hát a saját hitében, merthogy a továbblépés számos, itt nem részletezett lehetősége állna még előttünk.

Visszatérve tehát az eddig leírtak magyarázatához, próbáljuk megfejteni, hogy mindezek miként lehetnek a segítségünkre.

Tekintsünk bele a lehetséges folytatásba:

abba a majd 30 éve közreadott, s mára közismert lehetőségbe, amely több szempontból a folytatást jelentheti.

A belőlünk hiányzó vagy bennünk túltengő karakter könnyedén pótolható lenne, amennyiben legalább annyi figyelmet fordítanánk erre, amennyit egy fogmosásra szánunk. A lényeg az állandó szakadatlan útkeresés és változás. Mert e szempontból az állandósághoz való görcsös ragaszkodásunk neve: halál.

Amennyiben gondjaink adódnak bármelyik életterületen, akkor jó vagy rossz irányban, de lépnünk kell. S ha bármely önmagunkon történő legcsekélyebb változtatás esetén, s véletlenszerűen helyesen lépünk, a problémánk megoldásra lel, mert a Sors maga végzi el a korrekciót. Ha pedig az adott élethelyzetre helytelenül reagáltunk, szaporodni fognak ugyanezen problémáink. De ez utóbbi megoldás sem rossz, mert így legalább megtudjuk, melyik lépésünk helyénvalóbb, s melyik helytelen. Vagyis e szempontból, mint rávezetést, még a rossz lépéseinket is meg kellene köszönnünk a Gondviselésnek.

Az ősprincípiumi angyali seregek hajdan, még az ősidőkben egymás közt felosztották Földünk szárazföldjeit. Vagyis világunkban a szárazföldeket illetően csupán 7 féle karakter létezik. Alapfokon ki kell jelentenünk, hogy elsőként a Sors maga segít abban, hogy magunkra találjunk. Mivel ez a 7 karakter egymástól jelentősen eltér, a számunkra legszükségesebb karakter fellelését helyettünk elvégzi egy-egy költözés, lakóhely-változtatás, munkahely-változtatás, baleset, betegség, szakmai képesítés változása, vagy a halál. S mindezekre még oda sem kell figyelnünk. De szerencsére ez nálunk, Magyarországon szelídebben is megoldható, nálunk ugyanis ezek az életenergiák örökkévaló kivitelben beszerezhetők, ezáltal a sorshelyzeteink alakítgatását magunk is tudatosan bevállalhatjuk. S ezzel elérkeztünk a mikrokristály-finomenergia kapszulákhoz.

Általánosságban: az egyes mikrokristály-kapszulák energiatartalma egymástól jelentősen eltér. Ily módon közreadva (ahogyan beszerezhetőek) energiatartalmukat sérülés és megbontás nélkül, örökkévalóan képesek megőrizni. Felhasználhatóak egyenként, önmaguk tisztaságában, érintéssel vagy kezünkben tartva, illetve fájdogáló testrészünkre helyezve. A jelzett energiát ily módon érintéssel átvesszük. De olykor ennél hatékonyabb, ha ezt az energiát vízbe vezetjük. Ez esetben célszerű a jelzett energiakapszulát egy nagyobb dunsztosüveg külső oldalára celluxszal ráragasztani. A kapszula az energiatartalmát a dunsztosüvegben lévő víznek néhány órán belül oly módon átadja, hogy önnön energiatartalma mit sem csökken. Vagyis egyetlen kapszula élethosszig folyamatosan felhasználható, amennyiben víz nem kerül a belsejébe. Egy ugyanazon vízbe egyidejűleg többféle hasonló típusú, de más-más energiatartalmú finomenergia-kapszula is bevezethető, különösen akkor, ha nem tudnánk eldönteni, hogy melyikre lenne szükségünk. Sokunk pontosan tisztában van azzal, hogy mely életterületen követ el hibákat, de még ilyenformán is nehezen hajlunk a változtatásra. Ez esetben is érdemes e finomenergia-kapszulák segítségét igénybe venni, különösen, ha azt is tudjuk, hogy mely érzelmi állapotunkban szenvedünk el hiányt. Elhúzódó, hosszas betegség esetén az erre alkalmasnak vélt finomenergia-kapszulát ivóvízbe vezetve (a kapszulát celluxszal a dunsztos üveg külső oldalára ragasztva) érdemes hosszan, ivókúra-szerűen alkalmazni. Kétség esetén erre a célra a legmegfelelőbb a Regina Hungarorum; a Magyarok Nagyasszonya finomenergiája. Bővebben A MAGAS ÉG AJÁNDÉKA, CSILLAGÖSVÉNYEN című fejezetben olvashat róla.

Az emberi társadalmakat tekintve az összemberiség eleve hiányt szenved a Napság és a Holdság helyes megélésében. Rendkívül elítélendő a jelenlegi, női nemet minden tekintetben lebecsülő állásfoglalásunk. Ezen felül a magyarságunkat illetően mindannyiunknak nagy szüksége lenne a Magyarok Nagyasszonya (Regina Hungarorum) támogató energiájára. Mindezeket nyomban igazolhatjuk is: kis országunkban e három érzelmi finomenergia iránti igény szinte folyamatosan a legnagyobb. De még ha éreznénk is, hogy mely élethelyzetben milyen ősprincípiumi karakterre lenne szükségünk, erre nekünk kellene rájönnünk. Ennek a csak Magyarországon megvalósított megoldásnak az ősprincípiumi diagnosztika elnevezést lehetne adni. E sorsállapot oly módon élhető meg, amennyiben birtokunkban vannak a szükséges őselemek és ősprincípiumok mikrokristály-kapszulákba zárt örökéletű finomenergiái. Ez esetben nincs más dolgunk, mint nyugalmi állapotunkban egymást követően egyenként kezünkbe fogjuk e finomenergia-kapszulákat, s figyeljünk arra, melyikük esetén érzékelünk magunkban bármiféle változást. Természetesen ezek az állapotok, akárcsak mi magunk, állandó változásban vannak, s meglehet, hogy idővel más jellegű önmagunk változtatására lesz szükségünk.

Az eddigiek összefoglalója

E témakörök velejárója a lehetséges értelmezéssel kapcsolatos rengeteg félreértés.

Ezt tisztázandón:

Az éteri auránkhoz tartozik az emberi érzékszerveink teljes repertoárja, beleértve a látáson, halláson, szagláson, ízlelésen, tapintáson túlmutató, s ma még megnevezhetetlen felettes testi érzeteket is.

Az asztrális (érzelmi, luciferi) auránkhoz tartozik minden, amit az érzelmekkel kapcsolatosan képesek lehetünk megfogalmazni. Elsődleges hatásfelületüket a bolygóink (Nap, Hold, Merkúr stb.) elnevezéseiként értelmezzük.

Az őselemek (ezek nem azonosak a mai elemekkel) mindazok a karakterek, amelyek az emberi életterületeket, viselkedési mintázatokat közvetítik felénk (Tűz, Víz, Levegő, Föld).

Körülbelül 30 év alatt az égi eredetű energiamintázatoknak több mint 50 egymástól eltérő, egyedi változatát sikerült feltárni és beazonosítani, s majd mindegyikük esetében egy ugyanazon problémával szembesültünk: az egyre gyorsuló, intenzív tudományos fejlődés mellett a lelki érettségünk több generációval lemaradt. Éppen ezért e nem földi energiák fizikai szinten történő közreadását korlátoznunk kellett, mivel jelen emberi faj éretlen e tudás befogadására.

Elegendő időt hagyva ezen érzelmi energiáknak, az éppen kezünkben tartott mikrokristály-kapszula segítségével az adott ősprincípium angyala megjelenik, s harmonizálja a felügyelete alá tartozó érzelmi állapotunkat, azaz a túlzásba vitt érzelmet csillapítja, az elhanyagoltat erősíti mindaddig, míg érezhetően be nem áll a harmonizált állapot. Mindezt a legelején közreadott módszerrel, az éteri és asztrális aurák tisztításával kell kezdeni, ezután következhet a 4 őselem, illetve a 12 ősprincípium által történő harmonizáció.

Lássuk ugyanezt a gyakorlatban:

Alapimádság mely 5 percig, vagy akár 30 percig is eltarthat.

Éteri (ahrimáni) tisztulás.

Örökkévaló szeretet, Szent nevedben Isten áldását kérem a bennem lévő ahrimáni energiák átformálására, amennyiben a jobbulás a lelki, szellemi fejlődésem javára és minden élő javára válik.

E tisztulás szintúgy akár 15-20 percig is eltarthat.

Asztrális (luciferi, érzelmi) tisztulás.

Örökkévaló szeretet, Szent nevedben Isten áldását kérem a bennem lévő luciferi energiák átformálására, amennyiben a jobbulás a lelki, szellemi fejlődésem javára és minden élő javára válik.

E tisztulás szintúgy akár 15-20 percig is eltarthat.

Őselemek: Tűz, Víz, Levegő, Föld, sorrendben egymás után kézben tartani 10-15 percet.

Ősprincípiumok (bolygók) és felsőbb oktávjaik: sorrendben egymás után kézben tartani 10-15 percet.

E tisztulások részletei tehát időigényesek, e kérés részleteire szintén érdemes 10-15 percet szentelni, de egy idő után legtöbbünk érzékelni képes, hogy hol tart a folyamat. Természetesen amennyiben közben az illető bemozdul, mindannyiszor e tisztulást ismételten kérnie kell.

Fontos figyelembe vennünk, hogy egy-egy alapos és hosszas (önként vállalt) tisztulási folyamatot követően az eleddig kezünkben tartott, nem földi energiát tartalmazó finomenergia-kapszulát a saját, belőlünk származtatott szennyezett energiatartalomtól az e célból mellékelt zsinórmintázatra történő ráhelyezéssel, hosszasan (minimum 1 óra) meg kell tisztítanunk.

A MIKROKRISTÁLY-KAPSZULÁK JELÖLÉSE

ŐSELEMEK:

Tűz: PIROS kupak és JELÖLETLEN az alja

Víz: FEHÉR kupak és PIROS beazonosító szín

Levegő: KÉK kupak és JELÖLETLEN az alja

Föld: ZÖLD kupak és KÉK beazonosító szín

ŐSPRINCÍPIUMOK:

Nap: SÁRGA kupak és SÁRGA beazonosító szín

Hold: FEHÉR kupak és EZÜST beazonosító szín

Merkúr: KÉK kupak és KÉK beazonosító szín

Vénusz: SÁRGA kupak és ZÖLD beazonosító szín

Mars: PIROS kupak és PIROS beazonosító szín

Jupiter: LILA kupak és LILA beazonosító szín

Szaturnusz: FEHÉR kupak és SZÜRKE beazonosító szín

PRINCÍPIUMOK:

Uránusz: KÉK kupak és PIROS beazonosító szín

Neptunusz: LILA kupak és KÉK beazonosító szín

Plútó: FEHÉR kupak és FEKETE beazonosító szín

X. bolygó: SÁRGA kupak és LILA beazonosító szín

XI. bolygó: PIROS kupak és LILA beazonosító szín

Embertestünk egyetlen

energetizáló testhelyzete

Létezik egy olyan testhelyzet, amelyben az ember energiaközpontjai energikusan harmonizálódnak, s az immunrendszer egyensúlya helyrebillen. E testhelyzetben valamennyi ember felvillanyozódik, a betegek erőre kapnak, a hitetlenek Hittel teljessé válnak, megszállottságok szűnnek meg, s csillapodnak a testi fájdalmak.

E testhelyzet pozitív élettani hatásai a megszüntetését követően is még hosszú ideig, tartósan kihatnak az emberre.

E testhelyzet pozitív élettani hatásait csakis az egyéni emberi Gondolatok negatív megnyilvánulásai szüntethetik meg.

E testhelyzet fellelése és megvalósítása ­– ha csak rövid időre is ­–, a kozmosz és az emberi mikrokozmoszunk energetikai rendszereinek sikeres összehangolásától függ.

Az e testhelyzet felleléséhez alapvetően szükséges metafizikai ismeretek nem feltétlenül érdekfeszítőek, sőt : többek számára igen fárasztóak lehetnek. Akik tehát a szükséges alapismeretekbe belekeverednének, nyugodtan térjenek át A harmonizáló testhelyzet megvalósításának egyszerűsített magyarázata című bekezdésre!

Jelzett harmonizáló – és feltétlenül gyógyító – testhelyzet egyetlen, meghatározott iránnyal áll kapcsolatban, ez az irány azonban sehol sem azonos, mivel kettős bizonytalansági tényező határozza meg :

Az egyik bizonytalansági tényező az ember belső energetikai rendszerének energiaközpontjaiból adódik. Ezen főbb energiaközpontok (ősi magyar nyelven : energiacsokrok, ismertebb keleti elnevezéssel : csakrák) egymás felett elhelyezkedve, folyamatos, vízszinteshez közeli irányultságú, egymással párhuzamos, s bizonyos irányba mutató pörgő mozgást végeznek. Ez a csakraperdület azonban vagy mégsem egészen vízszintes irányultságú, vagy pedig létezik valamiféle (általunk ma még ismeretlen) eltérítő erő, amely nyomatékként az önnön emberi testünk és a csakraperdület "spinje" között valamiféle vízszintestől eltérő irányultságú ferdülést képes létrehozni.

Ennek a vízszintestől való eltérülésnek a szöge kb. 30°-os, s ezt az eltérülést a továbbiakban tényként kezeljük.

Ez a vízszintestől való eltérülési szög állandó, ellenben a csakraperdület égtájak szerinti iránya még azonos emberi test esetében is, valamennyi helyszínen más és más, hiszen ez az irány valamely MÁS erőhatás függvénye.

A dőlésszögből és az irányultságból adódóan már az eddigiekből is világos lehet, hogy az emberi testnek csak egyetlen olyan elhelyezkedése lehetséges, amely esetben az emberi energiacsakrák – mint egyetlen cérnaszálra gyöngyszemekként felfűzött pörgettyűk –, sorban egymás után helyezkednek el, ily módon maximálisan befolyásolva, erősítve, s feltehetően harmonizálva egymás működését.

Azt azonban még meg kell fejtenünk, miből is adódik az, hogy a csakraperdület (égtáj)-irányultsága valamennyi helyszínen más és más.

Olyannyira más és más, hogy amiközben az ember andalog az utcán vagy utazik egy autóbuszon, más és más helyszíneken áthaladva ez az (égtáj szerinti) irányultság pillanatonként más és más irányt vehet fel, s az összes emberi csakraperdület egyetlen másodperc alatt irányt vált. Ez ugyanis valamely külső energetikai tényező függvénye.

E második bizonytalansági tényező, amelynek ismerete a vitalizáló testhelyzet megértéséhez és felleléséhez szükséges lehet, a föld-idegáramok energiarendszerének függvénye, melynek megértéséhez a Hartmann-háló elnevezésű földsugárzásból indulunk ki. E támpont ugyanis immár elegendően közismert, hiszen legkevesebb tíz éve miniszteri létjogú bioenergetikai vizsgák tárgyát képezi.

Páratlan számú égitest-együttállást megelőző napokon, (pl. az újhold vagy telihold előtti napon) a Hartmann-háló elnevezésű földsugárzás jelentősen deformálódik, "megdől".

Ennek a dőlésnek az iránya azonban az egyes tájegységeken átvonuló valamely jelentősebb rendszernek, nevezetesen a Szent György-hálóként elnevezett föld-idegáram - vonulatoknak a jobb és bal oldalán sohasem azonos!

E jelentősebb energetikai rendszernek legkevesebb három irányultsága csekély számú szakavatott által beazonosítható, (ezek egyike a Szent György-hegy – Budai Vörös Kővár – vonulat), s ha csupán ez a három irányultság létezne is, az egyes helyszíneken a Hartmann-háló megdőlésének iránya már ebből adódóan is követhetetlenné válna.

Mivel pedig az energikusabb föld-idegáram - rendszerek ennél azért bonyolultabbak, teljes egészében kiszámíthatatlan, hogy valamely adott helyszínen a Hartmann-háló dőlése – páratlan számú égitest-együttállásokat megelőző napokon – milyen irányultságot fog mutatni.

Kézenfekvő tehát azzal a bizonytalansággal számolni, melynek értelmében ennek a megdőlésnek az égtáj-irányultsága valamely adott helyszín két egymás melletti szobájában sem biztos, hogy azonos!

Nos, emiatt az aláhúzott mondat miatt volt szükséges mindezeket írásba foglalni.

Egyvalami azonban mégis, következetesen igaz, s ezt 25 évnyi tapasztalat igazolja : Mégpedig az, hogy egy adott helyszínen vagy helyiségen belül, ugyanazon a helyen, ennek a megdőlésnek (vagyis a Hartmann-háló - deformációnak) az iránya sohasem változik!

Ha tehát már valahol ezt az irányt helyesen meghatározták, erre az irányultságra a továbbiakban mindig hagyatkozni lehet.

Fentiek alapján a felmerülő kettős bizonytalanság közelítő fizikai alapjai lettek írásba foglalva, melyek szerint metafizikai ismeretekkel meghatározhatóvá válik az az irány, amelyben (egy adott helyiségen belül) egy bizonyos fekhelyet el kell helyezni. Ez a fekvőhely azonban nem állandó, pihentető alvás céljából kerül ily módon elhelyezésre.

Ezen a fekvőhelyen főképpen tehát harmonizálódni érdemes.

E fekvőhely beállítása, vagyis e testhelyzet megvalósítása alapvetően kétféleképpen lehetséges : Vagy tudatosan alkalmazva a szükséges metafizikai ismereteket, vagy pedig a fekvőhelyet egyéb más módon, minden egyéb szakértelem nélkül megfelelő helyzetbe állítva, melyet azután ezt követően bárki igénybe vehet.

Fentiekből következően elsősorban kontrollált helyszíneken (természetgyógyászati rendelőkben, kórházakban) lenne érdemi lehetősége ilyen, sokak által ellenőrizhető, s mégtöbbek által használható fekvőhelyek kialakításának.

A harmonizáló testhelyzet megvalósításának egyszerűsített magyarázata

Jelzett harmonizáló folyamathoz a helyes irányba beállított fekvőhelyen hanyatt kell feküdni oly módon, hogy csípőtől fejtetőig a testünk 30°-os szögben emelkedő, szálegyenes testhelyzetet vegyen fel. (Ezt megoldhatjuk sok-sok kispárnával is, de ennél sokszor jobb egy, az ágyban elhelyezett, s kb. 30°-os szögben beállított deszkalap, amely csípőtől a fej irányában emelkedik).

E testhelyzet tehát adott, s most keressük meg a megfelelő égtájirányt :

Az irány feltűnő gyakorisággal a mágneses égtájirányok valamelyikével azonos, de egyáltalán nem biztos, hogy vasbeton-szerkezetű épületekben az iránytű égtájiránynak megfelelően áll be. Nos, nem az É-D-K-Ny-i égtájirányok a lényegesek, hanem mindig az az irány a lényeges, amely irányt az iránytű a helyiségben felvesz!

Elsőként állítsuk be a megfelelően előkészített fekvőhelyet abba az irányba, amely irányban az iránytű az É-i irányt mutatja.

Ezt követően az ágyra fekve tegyünk egy próbát. A próba abból áll, hogy az ily módon beállított ágyra fekszünk, (tehát azon csípőtől-fejtetőig kb. 30°-os szögben elhelyezkedünk, s hanyattfekvésben mozdulatlanul ellazulunk).

A keresett irányt akkor találtuk meg, ha 8 másodpercen belül fura érzeteink támadnak : (hányinger, szédülés, bizsergető érzetek, de általában rossz közérzet a helyes irány bevezetője).

Amennyiben semmit sem érzékelünk, tovább kell próbálkoznunk az iránytű által jelzett K, Ny, D-i irányokban is, mivelhogy feltehetően a fekvőhelyet nem a megfelelő pozícióba állítottuk be. De az is előfordul, hogy más családtag jobban érzékeli ezt nálunk, s e szempontból jobb, ha az elesettebb, beteges, szenvedő családtagok érzeteire hagyatkozunk. De amennyiben ez a próba túlságosan jól sikerülne, nehogy az illető beteg – rossz közérzetre hivatkozva – azonnal felüljön, hiszen már az imént gyógyulni kezdett!

A jól elhelyezett fekvőhelyen a rossz közérzet lassan felenged, a test harmonizálódik, az érzetek roppant mód kellemessé szelídülnek, s a próbálkozók zöme e testhelyzetben; s a lassacskán beálló zsongító és felszabadító állapotban a fekvőhelyről vagy nem hajlandó felkelni, vagy pedig 15-20 percen belül e pozícióban pihentető álomba szenderül.

Jelzett pozíció a világ bármely pontján fellelhető és megvalósítható, s az ebben a testhelyzetben történő elalvás az emberi egészségre nézve semmilyen körülmények között nem lehet káros.

Az "ELTÉRÍTŐ ERŐRŐL"

(Amely e folyamat során nyomatékként működhet,):

(s amely e fejezet elején kettős aláhúzással szerepelt.)

Szakavatottak bizonnyal megkérdőjelezik az emberi energiacsakrák e leírásban szerepeltetett működését. Valójában nem is erről van szó, de a leírt jelenségre ma még nincsenek szavak, s a LÉNYEG írásba sem foglalható. E jelenség létezése mögött az emberiség legnagyobb, eleddig feltáratlan misztériuma rejlik, amely egyaránt igazolni lenne képes a Magasztosabb Valóságok létezését, az Életszentségek jelenlétét, az egyes emberek nem ember által jegyzett beavatási fokozatát, a Földre születni vágyó lelkek és kiszemelt leendő édesanyjuk Dimenziókon túli szoros kapcsolatát, s a reinkarnáció következetes (OK és okozati) vastörvényét, hogy csak a pozitívumokat említsem.

Erről az ELTÉRÍTŐ ERŐRŐL, amelyet e leírásban csupán csak e két szóval jellemeztem, külön, többkötetes könyvet lehetne írni, amennyiben az emberi többség már alapvetően Isten felé törekedne.

Mivel ez napjainkban még igen kétséges, s mert az emberlélek evolúciós folyamatában hézagokat kihagyni nem lehet, e könyveket a Jövőben megírja valaki más. Mi pedig maradjunk most az írásba foglalt energetizáló testhelyzetnél.

Forrás és további információ: 

https://www.szokelajos.extra.hu/tartalomj