GRANDPIERRE ATTILA - A MINDENSÉG CSODÁI

2023.10.20

Mottó: "Csakis egy mindent átfogó igazságkeresés hozhatja meg az emberiség boldogulását."

Comenius Ámos János: Nagy oktatástan

Létezhet-e olyan tudás, ami eligazít az életben és a világban? Létezhet-e az életben és a világban kiigazodást lehetővé tevő tudásnak egy sziklaszilárd alapköve, talapzata, amin megvethetjük a lábunkat, ami alapot, célt és értelmet ad minden más tudásnak, amibe a valóság minden egyes részletére vonatkozó tudás beilleszthető? Létezhet-e olyan ismeretrendszer, melynek elsajátítása révén minden ember az ismeretek összefüggő teljes rendszerére tesz szert, ami megadja minden részlet-ismeret helyét? Lehetséges lenne, hogy a Természetben egyedül és éppen az embernek, a kifejezetten értelmes lénynek ne lenne meg a maga életéhez szükséges esze?

500 évvel ezelőtt a reneszánsz az ember és az élet szeretetét és megbecsülését is jelentette. Ebben a korban tört felszínre az az őskori, ókori tudás, amely magában foglalta a Természet egységes és teljes megértését. Ennek a reneszánsz hagyománynak egyik legkiválóbb képviselője, Comenius Ámos János a legfontosabb tudományban, az emberré nevelés tudományában ugyanolyan szerepet játszott, mint Francis Bacon a tudományban, René Descartes a filozófiában, Kopernikusz a csillagászatban. Egy életen keresztül gyűjtötte a mindent átfogó tudásról tervezett munkája anyagát. Ennek jegyében írta meg élete főművét, a Didactica Magnát, Az életre nevelés tudományának nagykönyvét.

"Mert vajon mibennünk és a mi dolgaink között van-e valami a kellő helyén és helyes állapotában? Mindmostanáig semmi sem. Minden fonákul vagy összekuszáltan hever szerteszét vagy omlik össze. Az értelmesség helyett, amelyben az angyalokkal kellene egyenlőknek lennünk, a legtöbb emberben akkora tompultságot találunk, hogy a legfontosabb dolgok ismerete terén" a tudatlanságunk teljes.

Az emberiség tudását rendszerezni kell, egyetlen egységes rendszerbe kell foglalni. Ez a rendszer megadja minden tudás helyét a Természetben és hozzátartozó, viselkedését meghatározó alapelvét. Ennek a mindent átfogó bölcseleti rendszernek, görög szóval a Pansophiának azt kell eredményeznie, hegy minden ember minden ismeret lényegéhez hozzáférhessen. Az emberiség beteg, gyógyításra vár, és ehhez sajátmaga és az egész világ megismerésére van szüksége. Ebben az értelemben Comenius könyve azt ígéri, hogy nem könyvet, hanem gyakorlati értékű kincstárt nyújt az emberiség számára.

A világról alkotott összes, az életben hasznavehető ismeret egységes elvek szerint való csoportosítására és áttekintésére törekedett. Az egész tudományt néhány alapelvre akarja visszavezetni. Ezen alapelveket az érzékek, a hit, és az értelem igazságában kereste.

A sors különös sajátsága, hogy sok-sok évszázad után napjainkra megérett az idő Comenius nagy céljának valóra váltására. Eljött az idő arra, hogy az a bámulatosan egyszerű tudásrendszer, amely megmutatja, hogyan lett az Egyből a megszámlálhatatlanul Sokat is magában foglaló Világ-Egyetem, korunkban közérthetővé váljon.

További információ: 

https://animakonyv.hu/a-mindenseg-csodainak-konyve-10013145?keyword=a%20mindenség 23%-os kedvezménnyel kapható