VALÓJÁBAN KIK VAGY MIK AZ AVATÁROK?

2023.08.24

 A Szanszkrit Avatár szó jelentése: aki alászáll. A Hindu mitológiában ezt a feladatot Visnu a világegyetem fenntartója tölti be, aki védelmezőként más-más korokban, különféle formákban jelenik meg a földön. Az avatárok minden esetben azért jelennek meg, hogy megvédjék a világot a gonosz hatalmától és helyreállítsák a békét és rendet.

AVATÁROK – ÁLLATI FORMÁBAN?

Ahogy az ember, ha a víz mélyére készül búvárruhát vesz fel, ha pedig az űrbe száll űrhajósnak öltözik, a Legfelsőbb a különböző feladatok elvégzéséhez különféle formákat ölt magára. De mivel mindenható, Ő maga változik olyanná, amilyen formában a legjobban eleget tehet küldetésének.

A nyugati kultúrkörben elfogadott vallási jelkép a galamb, mint a Szentlélek képviselője. A hinduizmus nem egy, de számtalan formában mutatja meg Isten mindenhatóságának ezt a vonását: a Legfelsőbb küldöttei megnyilvánulhatnak állati létformákban is.

A szanszkrit visva-ripa szó azt jelenti, "különféle formák", "minden forma", de azt is, hogy színes, változatos, sokrétű. Isten univerzális formája ez, mely magába foglal végtelen sok élőlényt. A Hindu mitológiában a félistenek hordozó állatai is külön személyek, amik ugyanakkor erkölcsi tulajdonságok szimbólumai is. Hiszen minden a Legfelsőbbel kapcsolatos, de megvan a maga helye a teremtésen belül.

VISNU TÍZ FONTOS AVATÁR MEGJELENÉSE

Visnu neve azt jelenti: "aki mindent áthat, mindenbe behatol". Visnu mindig a kozmikus rend visszaállítása érdekében jelenik meg a különböző korszakokban. A gonoszokat megbünteti, híveinek pedig már magával a jelenlétével extatikus örömöt okoz. Nézzük meg sorban, tíz nagyon fontos, máig tisztelt megjelenési formáját.

MATSZJA

Amikor az embereket túlságosan hatalmába kerítette a tudatlanság, s a védikus tudás eltűnőben volt, hatalmas vízözön zúdult a Földre. Az Úr hal formájában jelent meg, hogy megvédelmezze híveit.

Mindez Szatjavrata Manu király idejében történt, aki megfogadva az Úr Visnu utasításait egy nagy hajóba menekítette a megmaradt élőlényeket. A hajót Matszja vontatta, és közben felelgetett a király kérdéseire.

A vízözön elmúlt, a Föld újra benépesülhetett, Visnu válaszai pedig a Matszja Puránában olvashatók.

KURMA

A félistenek és a démonok sokszor kerültek szembe egymással. Amikor a tejóceánt kiköpülték, az Úr Visnu egy hatalmas teknős formáját öltötte.

A hátára vette a Mandara hegyet, amit köpülőrúdnak használtak. Ő a világot tartó erő jelképe is, aki a Földet tartja a páncélján, hogy segítse híveit a jó és a rossz harcában.

VARÁHA

Visnu egy gigantikus méretű vadkan formáját öltötte, hogy megmentse az alvilág felé süllyedő Földet.

Hiranjaksa, a démoni uralkodó rémületben tartotta az egész univerzumot, és a Földet a tenger alá süllyesztette. Varáha óriási agyaraival kiemelte, és megküzdött a pusztítóval, akit le is győzött.

NARASZIMHA

Az Úr Visnu félig ember, félig oroszlán alakban jelent meg, hogy megmentse odaadó hívét, Prahládot, a nagyhatalmú démonkirály kisfiát.

A rettegett uralkodó még a félisteneket is elűzte birodalmukból, sőt még szentéletű fiát is el akarta pusztítani. Prahlád nagy szeretettel, tántoríthatatlanul imádta Visnut, és minden megpróbáltatásában Hozzá fohászkodott, Visnu isteni beavatkozása pedig mindig megvédte őt.

Naraszimha (nara=ember, szimha=oroszlán) a bhakták védelmezője.

VÁMANA

Törpe bráhmana pap formában Visnu három lépés földet kért az elbizakodott Bali királytól, aki azt hitte, nincs nála hatalmasabb.

Vámana két lépéssel átszelte a teljes univerzumot. Bali maharádzs belátta hibáját, így a harmadik lépésben Visnu a meghódolt király fejére helyezte lábát. Ez az egyik legszebb tanítás a dölyfös ember számára, aki a világ urának hiszi magát, s akinek Isten még egy törpe formájában is könnyedén letöri büszkeségét.

Visnut Trivikramnak, háromléptűnek is nevezik.

PARASURÁM

A csatabárdos, aki több nemzedéken keresztül kiirtotta a ksatrijákat, a harcosok rendjét, akik korábban legyilkolták a bráhmanákat, és lehetetlenné tették a papság munkáját és életét.

Ezzel megbosszulta apja halálát, akit a király katona fiai öltek meg, másrészt helyreállította a védikus civilizációt.

RÁMA

A tökéletes király, tanítvány és férj, a híres óind eposz, a Rámájana hőse. Legyőzte a gonosz Rávanát, aki Ráma örök társát, Szítá istennőt elrabolta.

Több segítője is volt, útja során. Testvére, Laksman és a majomhadsereg vezére Hanumán, aki Rámát örökre a szívébe zárta.

A legtöbb képzőművészeti alkotásban együtt látni őket.

KRISNA ÉS BALARÁM

Ebben az inkarnációban nem Visnu, hanem maga a Legfelsőbb jelenik meg bátyjával, Balarámmal együtt, hogy különféle kedvteléseit bemutassa.

Ezen kívül Krisna még egy világkorszakot lezáró, és új fejezetet nyitó háborúban, a kuruksetrai csatában is részt vett, ahol elmondta a Bhagavad-gítát, a Magasztos Énekét.

Ez a mű a hindu vaisnava filozófia alapja, a hindu Biblia.

BUDDHA

Amikor a sötét korban a tanítások bölcsességét felváltotta a dogmák vak szolgálata, felemelte szavát a Védák nevében elkövetett sötét bűnök, az állatmészárlás ellen, és az erőszak-nélküliséget tette fő céllá, amivel a kor befordult szellemével szemben új ösvényt nyitott.

Követői a szenvedésektől való megszabadulásra törekszenek. A buddha szó önmagában is használatos, jelentése: "megvilágosodott". Olyan személyre vonatkoztatják, aki elérte ezt az állapotot.

KALKI

A mai vaskor, a kali-juga végét a tengernyi küzdelem, tudatlanság, vallástalanság és kegyetlenség jellemzi majd, az erény teljes hiánya.

A gonoszság oly hatalmas méretű lesz, hogy a korszak végén maga a Legfelsőbb Úr jelenik meg.

Fehér lovon, lángoló karddal a kezében jön, hogy elpusztítsa a bűnösöket, és megmentse híveit. Ezzel egy új világkorszak veszi kezdetét.

A tíz Avatár ábrázolása a Nandafalvi hindu templom mennyezeti freskóján.
A tíz Avatár ábrázolása a Nandafalvi hindu templom mennyezeti freskóján.

A fent említett inkarnációk akkor jelennek meg a bolygónkon, amikor a hitetlenek zavart okoznak. Ekkor az Úr alászáll, hogy megvédelmezze híveit. (Bhágavatam 1.3.28.)

A Legfelsőbb számtalan formában jelenhet meg, nem korlátozhatja tér, idő, vagy képzelet...

Az avatárokat sokan összekeverik a Dévákkal, azaz a félistenekkel, akik a teremtés részfeladatainak felelősei, és akik néha megrészegülve saját nagyszerűségüktől, valóban Istennek adják ki magukat. Így egy következő írásban betekintünk a Hindu félistenek birodalmába is...