SZŐKE LAJOS - KERESZTEK

2024.01.28

Mindaz, ami e fejezetben található, legyen egyszerű magánvélemény.

A Gondolat: Szabad. Magam azonban csupán csak arra vagyok felkészülve, hogy a keresztek energetikai jellegzetességeit vizsgáljam.

A Föld valamennyi kontinensén ősidők óta fellelhetőek a kereszt - ábrázolások, s a keresztre feszített emberalak - ábrázolások, s ahol eddig ezekre még nem találtak volna rá; idővel ott is rájuk fognak találni.

A mai "kereszténység" pedig hiába csodálkozik rá, avagy hiába ráncolja homlokát; a kereszt - ábrázolás egyidős ezzel az emberiséggel, s a jelenlegit millió évekkel megelőző kultúrákban is honos volt. Éppen ezért a "kereszténység" fogalmát idézőjelbe tettem, mert az sem elveiben, sem sarokköveit tekintve, sem pedig a dogmáit illetően, emberemlékezet óta sohasem volt egységes, s nem is lehetett az.

Hasonló OK - ok sorozatából kifolyólag a mai kereszténység egy része a keresztre feszített emberalak - ábrázolást elveti, míg másoknál ugyanez a napi imádat tárgyát képezi. Másként fogalmazva: a keresztény felekezetek némelyikénél a "hívők" megtanulták, hogy ez elvetendő, míg más felekezetek esetén ugyanez csodálat és tisztelet tárgyát képezi.

A keresztre feszített emberalak - ábrázolás azért helytelen – mondja tán az egyik fél –, mert a felszögezett hullát szemlélgetve az ember végtére is a Halál kultúráját magasztalja, nem pedig az Életét. No és persze több felekezetnél azt is jegyzik, hogy "ne csinálj magadnak faragott képet", azaz; szobrot, mert az feltétlenül bálványimádásnak számít. (A gépkocsi, a mobil - telefon, az internet, az OTP előtt csekkekkel való sorbaállás, a tévé - híradó, a bevásárlóközpontban való tolongás,… oh, az nem bálványimádás)!

Csakhogy a 100 000 éve folyamatosan kifaragott, keresztre feszített emberalak - ábrázolás korántsem a Halált szimbolizálja. A kereszt - formátum, vagyis a feszület, e meglátásban a világot formáló 4 szent Erő, s egyidejűleg a 4 földi Elem jelképe és szimbóluma. Vagyis jelképezi azt, hogy az ember a Föld sarába, a 4 Elem közé feszítve, saját kétségein, fájdalmain keresztül, önnön kínjai közepette kell, hogy Emberré váljék, miközben e nemes törekvést, ezen EMBER - ré születést a háttérből irányítja a 4 szent Világformáló Erő. (A gravitáció, az elektromágnesség, a magerők és a molekuláris kölcsönhatások).

"A latin kereszt, helyesebben a feszület szimbólumának eredetét kutatva az ősidők éjszakájában, a kutatók azt várták, hogy a kereszten lévő alak eltűnik, s visszamarad a korábbinak vélt kereszt-szimbólum. De ennek éppen az ellenkezője történt: meglepetésükre a kereszt tűnt el, s csak a kiterjesztett karú alak maradt meg. Ehhez az emberi alakhoz nem fűződik többé a fájdalom vagy bánat gondolata, jóllehet áldozatot fejez ki. Inkább a legtisztább örömöt érzékelteti, az önként adás örömét szimbolizálja. A térben álló Mennyei Embert mutatja be, aki karjait áldásra kitárva ajándékait az egész világnak szétosztva, minden irányba szabadon árasztja ki önmagát, belemerülve az anyag "sűrűtengerébe" s vállalva az abban való bebörtönzést azért, hogy leszállásának következtében mi létrejöhessünk."

(Annie Besant)

Ennél természetesen mindig sokkal több az értés és a félreértés, s a kereszténységen belül is szinte minden civódáshoz emberi vér tapad. S ez még csak az Egyszeres kereszt.

Az Egyszeres keresztet nevezhetjük Keresztnek, Krisztusi Keresztnek, feszületnek, jómagam Kozmikus Szeretetnek, Örökkévaló Szeretetnek merészelem nevezni, s nevezem olykor Kozmikus Krisztusnak, egészen röviden pedig Krisztusnak is. Ugyanis az imént aláhúzott szavak és fogalmak érzelmeink által kiváltott (asztrális) energetikai fényalakja valóban egy igen gyors perdületű, fényben ragyogó Egyszeres kereszt, amely a Szeretet bármiféle megnyilvánulásakor, e szavak végiggondolásakor vagy kimondásakor pontosan az általunk ismert formában, előttünk megjelenik.

Csakhogy az Örökkévaló, szent Dimenziókban nem csupán az Egyszeres keresztnek létezik fényenergia - alakja; hanem fénylik a Kettős kereszt és a Hármas kereszt is.

Ha pedig ez így van; próbáljunk ez utóbbiakra is rátalálni!

Az Örökkévaló Szeretet Kettős kereszt - fényalakja eleddig (az elmúlt 15 év folyamán) csupán két kifejezés megfogalmazása esetén mutatott hajlandóságot a megjelenésre: Magyarok Nagyasszonya, s Regina Hungarorum. (S ha pl. e szokatlan latin ragozásban csak egyetlen betűt, avagy ragot is változtatunk, a Kettős fénykereszt nem hajlandó megnyilvánulni). Bizonnyal akadhat még olyan fogalom, avagy kifejezés, amelynek kimondása esetén az energetikai Kettős kereszt fény-alakban, sokak által láthatóan megjelenik, de e sorok szerzője több ilyet nem talált. A helyzet itt kiéleződik, mert Címerpajzsunkban és Országcímerünkben ősidők óta ott az ezüst színű Kettős kereszt, s e Kettős kereszt mindig is a Magyar Apostoli Szent Királyság Szimbóluma volt.

Eleddig az Egyszeres keresztről és a Kettős keresztről volt szó.

A Kettős kereszt energetikai fényalakja csak sumér - magyar, kusita - magyar, (egyiptomi), kánaánita - magyar, hun - magyar, szkíta - magyar, ordoszi - magyar, s Kárpát - medence vonatkozásában értelmezhető, vagyis Magyar Apostoli Jelkép! Ezzel a világ nem tud mit kezdeni, s ezért velünk sem képes mit kezdeni. De mi itt vagyunk.

Az érdekesség, amely az Egyszeres kereszt és a Kettős kereszt vonatkozásában fennáll, az Egyszeres kereszt esetében kézenfekvőbben magyarázható:

A Krisztusi Szeretet, amelynek energetikai fényalakja a valóságos Egyszeres kereszt, csupán a keresztény hitterületeken nyilatkozik meg energetikai fénykeresztként. Az ugyanis, hogy valaki előtt a Szeretet milyen fény - alakot ölt, jelentősen függ az illető hitétől és neveltetésétől. Vagyis mindenütt a Földön igaz, hogy pl. egy hívő buddhista előtt a Szeretet Buddhaként, vagy buddhista mandalaként, illetve általánosságban kinek - kinek a saját hite szerint ismert energetikai alakzatként nyilvánul meg. Az, hogy látja e, vagy sem, az most itt nem számít. Csupán a fizikai tény számít: A Szeretet sugárzó Dimenziói figyelik az emberi Szabad Akarat és az emberi Gondolat megnyilvánulásait, s emberi Teremtő Erőnkre igen következetesen reagálnak.

E szempontok szerint visszatekintve az Apostoli Szent Kettős keresztre, szükséges megállapítani, hogy ezer évekkel ezelőtt, a sumér - magyar korban, a kánaáni - magyar korban, stb. a Szeretet fényalakja korántsem biztos, hogy energetikai Kettős kereszt volt, mert a Szeretet Kozmikus Intelligenciája minden korban pontosan alkalmazkodott az adott korban élő hívő emberek mindenkori Tudattartalmához.

Energetikailag az Egyszeres kereszt a Férfi princípiumán keresztül utat mutat a Kettős kereszthez, amely Női princípium, s a Kettős kereszten át utat mutat nekünk a Távoli Jövőbe, melynek energetikai fényalakja a Hármas kereszt.

Ismételve: Másutt, más népek esetében is létezik ugyanez az Üzenet, de a Kozmikus Szeretet Élő fény - formátuma nem mindenütt Egyszeres kereszt, az Ősanya energetikai fényalakja és Női princípiuma nem mindenütt Kettős kereszt, s nem biztos az, hogy a Távoli Jövő energetikai fényalakja a világ összes népénél Hármas - keresztként nyilvánul meg. Az viszont biztos, hogy közelségünkben a régmúlt festményei és szobrai bővelkednek Hármaskeresztekben. Az Üzenet éppen így másutt is Él, de Hármas keresztként a világban nem sok helyütt fog megnyilvánulni. S vajon miként él bennünk a Távoli Jövő ősképe? Döbbenjünk rá, hogy Tudat alatt mit tud a ma élő emberiség:

Tekintsük csak meg országszerte az önerőből épített házak és kerítések díszítéseit:

Különösen faluhelyen – de mint említettem, elsődlegesen az önerőből létrehozott házak esetében –, minden ötödik - hatodik ház díszítőelemét, s minden tizedik kerítés hasonló díszítése ez.

Ezzel még a mai ember nem tud mit kezdeni, pedig e három vízszintes díszítőmintát csupán egyetlen függőleges vonallal, közepén, össze kéne kötni:

Hármas kereszt

Annak az energetikai fényalakzatnak a neve pedig, amelyet ezen alkotás Szimbolizál: a Távoli Jövő, melynek még nem jött el az ideje!

Tizenöt - húsz évvel ezelőtt az előadásaimon rendre elmondtam, hogy az ezotéria és a Hit eme (akkori) labilis szakaszában lehetőleg óvakodjunk a Hármas kereszt rajzolgatásától és alkalmazásától, hirdetésétől és használatától, óvakodjunk a felvállalásától, mert mi még az egyszeres életkeresztre; a Krisztusi Szeretetre sem vagyunk készen, s éppen ugyanez vonatkozik a Kettős keresztre is, amely a Magyarok Nagyasszonya fényenergia - alakzata.

Aki a Hármas keresztet bevállalja – mondtam akkor –, annak rendkívül megnehezedik az élete. De pontosan tudni fogjuk, hogy mikor leszünk erre készen, mert akkor a Hármas kereszt láthatóan megjelenik.

Hát, megjelent!

Teljesen mindegy, hogy ki által, kik által, mi által, mert sohasem a hírvivő a fontos, hanem az Üzenet. S Budapest felett az év végén, az ünnepi időszakban Hármas kereszt ragyogott, jelezve ezzel az Üzenetet:

A magyarság immár megérett a sokszoros súlyok, az erőn felüli feladatok bevállalására. Vagyis népünk Isten előtt a lelki - érzelmi érettség teljességgel új vizsgafázisába lépett.

Az alábbi képen a Budapest felett ragyogó Hármas kereszt látható.

Hármas kereszt Budapest felett

A Hármas kereszt gyors perdületű fényenergia - örvénylése egy ma már (vagy ma még) kevesek által használt kifejezésre (is) nyomban megjelenik, ez a kifejezés pedig: a NAP - ÚT.

A NAP - ÚT és a TÁVOLI JÖVŐ egymással teljességgel rokonértelműek!

A NAP - ÚT hajdanában, még Babilon előtt, (amikor az Orion Beavató csillagképet még Vadásznak vagy Nimródnak nevezték), a magyarság Égi Útjának Egyenlítői Fénykörét jelentette.

Az Egyistenhitű, Érdek nélkül nevelődött Kötelességrendű ősi magyarság mindig is tisztában volt azzal, hogy ennek a jelenlegi emberiségnek a földi küldetése akkor ér véget, amikor a NAP - ÚTON valamennyi emberszellem, Beavatást nyerve, EMBERRÉ nemesedik.

Forrás további információ:

https://www.szokelajos.extra.hu/